Đào tạo Tiến sĩ

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Thông tin Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay". Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Sang

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định công nhận 37 (Ba mươi bảy) nghiên cứu sinh năm 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hà

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Thông tin về những kết luận mới của Luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm". Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”. Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tâm

Những kết luận mới của Luận án "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

Những kết luận mới của Luận án "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ". Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hợp

Những kết luận mới của Luận án "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

Những kết luận mới của Luận án "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập". Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Mỹ Phương