Đào tạo Tiến sĩ

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật", nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường", Nghiên cứu sinh: Trần Hương Thanh

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học", Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà, Cán bộ - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Triệu tập NCS chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Triệu tập NCS chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh (NCS) các khóa 2009, 2010 và 2011 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN), Viện KHGDVN xin thông báo:

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính", Nghiên cứu sinh: Vũ Quốc Khánh

Những kết luận mới của luận án "Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan"

Những kết luận mới của luận án "Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan"

Những kết luận mới của luận án "Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan", nghiên cứu sinh: Trần Thúy Ngà

Những kết luận mới của luận án "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật)"

Những kết luận mới của luận án "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật)"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật)", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi

Lịch bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi

Lịch bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ

Những kết luận mới của luận án "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường"

Những kết luận mới của luận án "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường"

Những kết luận mới của luận án "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường", của nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thu Hà

Những kết luận mới của luận án "Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm"

Những kết luận mới của luận án "Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm"

Những kết luận mới của luận án "Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm", của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tình