Đào tạo Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy, giảng viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình"

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình"

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Nam Phương

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7"

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7"

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7", Nghiên cứu sinh : Vũ Thị Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết, Giảng viên, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”, Nghiên cứu sinh: Thịnh Thị Bạch Tuyết

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh", NCS: Cao Thị Châu Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân, cán bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Yên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Yên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Yên, nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông tin luận án "Dạy học ở tiểu học dựa vào phong cách học tập của học sinh"

Thông tin luận án "Dạy học ở tiểu học dựa vào phong cách học tập của học sinh"

Thông tin luận án "Dạy học ở tiểu học dựa vào phong cách học tập của học sinh", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Hường

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Hường

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Hường, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Khánh Năm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Khánh Năm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Khánh Năm, cán bộ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”, Nghiên cứu sinh: Trần Thị Yên

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật  theo hướng tiếp cận năng lực"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Dân