Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài” của Nghiên cứu sinh Lê Hà Phương

19/07/2021 11:07 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số 9 14 01 02

Tên luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài”

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9 14 01 02

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Hà Phương

Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS. TS Nguyễn Đức Minh

                                                2. TS Trần Văn Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án :

- Xây dựng khung lí luận về phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ (gồm cấu trúc năng lực đọc hiểu ngoại ngữ, khung năng lực đọc hiểu ngoại ngữ, các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo đánh giá, con đường phát triển...) cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài.

- Phân tích và xác định được thực trạng năng lực đọc hiểu ngoại ngữ và thực trạng phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học chuyên ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài hiện nay.

- Tiến hành khảo sát thực trạng và tổ chức thực nghiệm với đối tượng sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật.

- Đề xuất được quy trình dạy học phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài có giá trị áp dụng thực tiễn cho các trường ĐH đào tạo ngành này.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các các cơ sở giáo dục đại học khi tiến hành dạy học đọc hiểu ngoại ngữ theo hướng phát triển năng lực.

PhD Thesis title: "Developing foreign language reading competencies for university students majoring in foreign languages, literature and culture ".

Major: Theory and history of education

Code: 9 14 01 02

PhD student: Le Ha Phuong

Supervisor:   1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Minh

                      2. Dr. Tran Van Hung

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

New academic and theoretical contributions of thesis

- Building a theoretical framework for the development of reading competencies in foreign languages ​​(including the structure of reading competencies in foreign languages, framework of reading competencies in foreign languages, standards, criteria, assessment indicators, development path...) for university students majoring in foreign languages, literature and culture.

- Evaluating and Identifying the current situation of foreign language reading competencies and development of foreign language reading competencies for university students majoring in foreign languages, literature and culture.

- Conducting a survey of the current situation as well as organizing an experiment with Japanese language students in Vietnam.

- Proposing the measures to develop foreign language reading competencies for university students majoring in foreign languages, literature and culture that has practical application value adopting for universities training this major.

 - The PhD thesis can be used as a valuable reference for universities/higher education institutions when teaching the reading comprehension of foreign language towards developing reading competencies.

Tin khác