Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Ðề tài:"Ðảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Ðông Nam bộ"

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Hồ Cảnh Hạnh

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Chử Thị Hải

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Ngô Phan Anh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Viện KHGD VN tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đề tài: "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ Toán học"

Thông tin về luận án "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học"

Thông tin về luận án "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học", Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Bích, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Quang Tiệp, Cán bộ giảng dạy Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội 2.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Quang Tiệp, Cán bộ giảng dạy Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội 2.

Viện KHGD VN tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quang Tiệp, Cán bộ giảng dạy Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội 2. Đề tài "Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học"

Thông tin về luận án “Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học”

Thông tin về luận án “Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học”

Thông tin về luận án “Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học”; Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Tiệp; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung, Trưởng bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ÐH Hồng Ðức

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung, Trưởng bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ÐH Hồng Ðức

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung. Đề tài: "Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học"

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT. Ðề tài: "Quản lý giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới", nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Tòng

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”, Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Dung