Đào tạo bồi dưỡng

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục.

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Thông tin Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay". Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Sang

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định công nhận 37 (Ba mươi bảy) nghiên cứu sinh năm 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hà

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Thông tin về những kết luận mới của Luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm". Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”. Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tâm