Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học", nghiên cứu sinh: Nguyễn Như An

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài: Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục;            Mã số: 62.14.01.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Như An
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương và PGS.TS. Nguyễn Dục Quang
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
 
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Năng lực giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) của giáo viên là một thành phần trong cấu trúc năng lực sư phạm (NLSP) của người giáo viên hiện nay.
2. Luận án đã xây dựng cấu trúc khung năng lực GDBVMT của giáo viên tiểu học.
3. Hiện nay, năng lực GDBVMT của giáo viên tiểu học và sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác GDBVMT, việc rèn luyện năng lực GDBVMT cho sinh viên ở cơ sở đào tạo chưa thực sự đi vào chiều sâu với tư cách rèn luyện một loại năng lực nghề.
4. Luận án đã đề xuất hệ thống 5 hoạt động phát triển năng lực GDBVMT cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu, theo 2 nhóm: tăng cường nội dung GDBVMT và rèn luyện kỹ năng giáo dục học sinh bảo vệ môi trường cho sinh viên.
5. Kết quả thực nghiệm cho thấy các hoạt động phát triển năng lực GDBVMT cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học do luận án đề xuất là khả thi và có hiệu quả.
6. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu, giáo viên và sinh viên các ngành sư phạm, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học. Tài liệu tham khảo cho các chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011
 
 
SUMMARY ON ACHIEVEMENTS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
Dissertation Title: Developing competency of environmental protection education for pedagogical students of primary education
Speciality: Education Theory and History
Code: 62.14.01.01
Dissertation student’s name: Nguyen Nhu  An
Training Supervisors’ names: Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Thi Minh Phuong and Assoc. Prof. Ph. D. Nguyen Duc Quang
Training Institution’s name: The Vietnam Institute of Educational Sciences
Dissertation’s main achievements
·         Competency for environmental protection education of the teacher is a component of the pedagogical competency structure of the teacher
·         The dissertation constructed the framework of the competency for environmental protection education of primary school teachers.
·         The competency for environmental protection education hasn’t met the requirements of environmental protection work, the training of this competency for students hasn’t been paid proper attention as the training of a vocational competency
·         The dissertation proposed a system of five activities to develop competency for environmental protection education for pedagogical students of primary education, divided into two groups: improving the content of environmental protection education and training the skills of  environmental protection education for pedagogical students of primary education.
·         The experimental results showed that the activities to develop competency for environmental protection education for pedagogical students of primary education are feasible and effective.
·         The thesis can be used as reference for researchers, teachers and pedagogical students, as training materials for primary teachers, or as reference for specialists to build curriculums and training programs for primary teachers.
                                                            Hanoi, December, 31th 2011