Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm", nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm.
Mã số - Chuyên ngành: 62 14 01 01- Lý luận và lịch sử giáo dục.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Người hướng dẫn: 1) PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình; 2)TS. Nguyễn Anh Dũng
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
Những kết luận mới của luận án:
- Trên cơ sở kế thừa các quan điểm của các tác giả đi trước, luận án đã đưa ra quan điểm riêng về: học hợp tác, kỹ năng học hợp tác và rèn luyện kỹ năng học hợp tác. Đồng thời, xây dựng khung lý thuyết của việc rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm.
- Xác định hệ thống kỹ năng học hợp tác cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm trong quá trình đào tạo nghề bao gồm 20 kỹ năng.
- Phản ánh được thực trạng kỹ năng học hợp tác của sinh viên sư phạm còn hạn chế, chủ yếu đạt ở mức độ trung bình. Việc tổ chức rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm còn mang tính tự phát, chưa hệ thống, chưa bài bản và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như nhận thức, tính tích cực của giảng viên và sinh viên; các điều kiện về không gian, thời gian, phương tiện dạy học...
 - Đề xuất nguyên tắc, nội dung và cách thức thực hiện các biện pháp rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm, bao gồm: Biện pháp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động sinh hoạt chủ đề; Biện pháp rèn luyện kỹ năng học hợp tác thông qua hoạt động nhóm trong giờ lý thuyết, giờ thảo luận, giờ thực hành, thí nghiệm, bài tập và giờ tự học; Biện pháp đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng học hợp tác. Các biện pháp này đã được thực nghiệm ở trường Đại học Hải Phòng và kết quả đánh giá có tác dụng rõ rệt, có thể ứng dụng trong các cơ sở đào tạo giáo viên.
                         
 Tập thể cán bộ hướng dẫn                                  Nghiên cứu sinh
 
 
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình; TS. Nguyễn Anh Dũng      
                                                            Nguyễn Thị Quỳnh Phương
 
SUMARY OF NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL DISERTATION
Thesis name: Training cooperation learning skills for pedagogy students in group activities.
Code : 62 14 01 01 – Speciality: Theory and Educational History 
Research student: Nguyen Thi Quynh Phuong
Supervisors: Ass. Prof. Dr. Nguyen Thanh Binh and Dr. Nguyen Anh Dung
Training Institute: The Vietnam Institute of Educational Sciences.
New conclusions of the disertation::
- Based on inherit of the former- researchers’ opinions, the thesis brought out specific point of view in: cooperation learning, cooperation learning skills and training cooperation learning skills concurrently, building theoretical frame of training cooperation learning skills for pedagogy students in group activities.
-    To determine the system of 20 cooperation learning skills need to train for pedagogy students in training process.
- Pointing out the restriction reality of pedagogy students’ cooperative learning skills, mostly at the average level. The training cooperative learning skills for pedagogy students are spontaneous, un-system, un-method and has much affection of subjective and objective elements such as awareness, lecturers and students’ positive outlook; the conditions about space, time, means of didactic…
 - Suggest the principles, content and method to carry out the training cooperation learning skills measures, include: cultivating and improving awareness of pedagogy students throughout the theme activities; training cooperation learning skills throughout the team activities in theoretical class hours, discussion hours, practical hours, experiment hours, exercise hours and self-learning hours; evaluating the cooperation learning training results. These measures had been experimented in Hai Phong University and received the remarkable effect, would be able to be applied in teacher training shools.
                         
Supervisors                                                                 Research student
 
 
Ass. Prof. Dr. Nguyen Thanh Binh; Dr. Nguyen Anh Dung     
                                                            Nguyen Thi Quynh Phuong