Thông tin luận án “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương” của NCS Nguyễn Thị Khánh Trinh

13/10/2020 08:49 GMT+7
Thông tin luận án “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án:  Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương

Chuyên ngành : Quản lý giáo dục,                             Mã số : 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Khánh Trinh

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1.    PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng

2.    PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt lý luận:

Luận án góp phần cụ thể hóa và làm phong phú thêm các luận điểm lý luận về ĐBCL CTĐT ngành kinh tế gồm: xây dựng khung ĐBCL CTĐT, hệ thống ĐBCL CTĐT, bộ tiêu chuẩn/tiêu chí/chỉ báo ĐBCL CTĐT cụ thể đối với ngành kinh tế để đánh giá chương trình đào tạo, thiết lập và vận hành quy trình ĐBCL CTĐT ngành kinh tế.

Các giải pháp được đề xuất một cách toàn diện theo khung ĐBCL CTĐT ĐH ngành kinh tế tại trường ĐHNT, một cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành kinh tế mang tính tiên phong và hội nhập cao ở Việt Nam.

Về mặt thực tiễn:

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng công tác ĐBCL CTĐT đại học ngành kinh tế tại trường ĐHNT, tìm ra được những ưu điểm, nhược điểm và những tồn tại hạn chế trong hoạt động ĐBCL đào tạo và ĐBCL CTĐT của Trường ĐHNT từ đó có cơ sở khoa học để đề xuất Trường ĐHNT thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hoạt động ĐBCL CTĐT ngành kinh tế của trường.

Ban Giám hiệu, Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng trường Đại học Ngoại thương có thể vận dụng khung ĐBCL CTĐT ngành kinh tế do luận án xây dựng làm tài liệu tham khảo trong giai đoạn trước mắt, trung hạn để thực hiện ĐBCL CTĐT ngành kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương.

Đề xuất hệ giải pháp đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế trình độ đại học

Giải pháp 1: Hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành kinh tế

Giải pháp 2: Tổ chức hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương

Giải pháp 3: Tổ chức hướng dẫn xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương

Giải pháp 4: Quản lý phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội thông qua chuẩn đầu ra

Giải pháp 5: Tổ chức nâng cao năng lực vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương

Các giải pháp trên đã được đánh giá về sự cần thiết và tính khả thi từ cán bộ giảng viên và chuyên viên trường ĐHNT. Kết quả là cả hai khía cạnh cần thiết và khả thi đều được đánh giá cao và bước đầu khẳng định về giá trị của các giải pháp đối với ĐBCL CTĐT đại học ngành kinh tế tại Đại học Ngoại thương.

Triển khai thực nghiệm bằng việc tổ chức bồi dưỡng nguồn lực triển khai công tác ĐBCL CTĐT kết quả cho thấy tính hiệu quả bước đầu khi vận dụng vào thực tế tại trường ĐHNT, có sự cải thiện đáng kể về nhận thức, trách nhiệm và triển khai công việc của cán bộ chuyên trách sau tác động thử nghiệm, đặc biệt là sự thay đổi về nhận thức của họ. Kết quả này phản ánh tính giá trị thực tiễn của các biện pháp mà tác giả luận án quan tâm đề xuất và thử nghiệm.

Trong phần cuối của luận án, tác giả đã chỉ ra những kết quả nổi bật cả về lý luận và thực tiễn của nội dung nghiên cứu, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với một số chủ thể quản lý hoạt động Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế của các Cơ sở giáo dục đại học nói chung và của trường đại học Ngoại thương nói riêng bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương và các cán bộ chuyên trách làm công tác ĐBCL tại các đơn vị trong trường.

 

Thesis title: "Quality assurance of economics training programs at Foreign Trade University"

Major: Education Management, Code: 9.14.01.14

Postgraduate: Nguyen Thi Khanh Trinh

Scientific title, academic title, name of instructor:

1. Assoc. TS. Nguyen Tien Hung

2. Assoc. TS. Le Thi Thu Thuy

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

New contributions of the thesis:

In theory:

The thesis contributes to concretizing and enriching the theory of the QA of training programs of economic majors, including: creating the QA framework of training programs, systemizing the QA of training programs, a set of standards/criteria/indicators specified for economic majors to evaluate training programs, establishing and operating the process of QA of training in economic majors.

 Solutions are comprehensively proposed in accordance with the QA framework of economic training programs at FTU, a pioneering and highly integrated economic higher education institution in Vietnam.

 In practice:

The thesis analyzes and evaluates the status of the QA of economic training at FTU, finding out advantages, disadvantages and shortcomings in the training quality assurance activities and the QA of training programs of FTU so as to have a scientific basis to suggest the university implement solutions for improvement of training quality and enhancement of the quality assurance of training programs of the university's economic majors.

The Rector Board, the Center for Testing and Quality Assurance of Foreign Trade University would apply the QA framework of training programs of the economic majors developed by the thesis as an immediate and mid-term reference for implementation of QA of economic training programs at FTU.

 Proposed solutions to assure the quality of economic training programs at university level

 Solution 1: Complete a set of standards for quality assurance of training program in economics

Solution 2: Organize to complete the quality assurance  system of economic training programs at Foreign Trade University

Solution 3: Organize and guide the creation of processes to assure the quality of university training programs in economics at Foreign Trade University

Solution 4: Manage and develop training programs to meet social demands via output standards

Solution 5: Organize to improve the operating capacity of the system of quality assurance of economic training programs of Foreign Trade University

The mentioned solutions have been evaluated for the necessity and feasibility by lecturers and specialists of FTU. Both necessary and feasible aspects are highly appreciated, initially affirming the value of solutions to the quality assurance of the training program at FTU.

The experimental implementation through organizing training of resources for implementation of training program QA shows the initial effectiveness when applied at the university, a significant improvement in awareness, responsibility of full-time staff, especially changes in their perceptions. This reflects the practical validity of the measures that the author concerns, proposes and experiments.

In the later part of the thesis, the author has pointed out outstanding results in both theory and practice of the research content, and at the same time provides recommendations for subjects managing quality assurance activities in training programs of economics at higher educational institutions in general and the Foreign Trade University in particular, including the Ministry of Education and Training and Foreign Trade University full-time staff of quality assurance

Tin khác