Thông tin luận án “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội” của NCS Phạm Nguyên Nhung

13/10/2020 08:52 GMT+7
Thông tin luận án “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   Mã số: 9.14.01.14

Tên nghiên cứu sinh: Phạm Nguyên Nhung     

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Lê Vân Anh và GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

+ Đóng góp về lý luận:  Phân tích những vấn đề lý luận về bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lí bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận chức năng quản lí và nội dung quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.  Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí bồi dưỡng lý luận chính trị tại các TTBDCT cấp huyện của thành phố Hà Nội.

+  Đóng góp về thực tiễn:  Phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân, hạn chế về quản lí bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và bồi dưỡng cũng như trong lĩnh vực quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

+ Luận án đã tổng hợp, xây dựng được một số khái niệm công cụ. Xây dựng được khung lý luận của đề tài. Đã xác định được các nội dung quản lý dựa trên cách tiếp nội dung và chức năng quản lý. Đề xuất được 05 giải pháp quản lý đào tạo hoạt động bồi dưỡng. Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm đã chứng minh được tính khả thi của các giải pháp.

- Official thesis title: "Management activities of fostering political theory at district-level political training centers of Hanoi city"

- Major: Educational Administration                                 Major Code: 9.14.01.14

- Name of postgraduate: Pham Nguyen Nhung        

- Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Le Van Anh and Prof.Dr. Nguyen Thi Hoang Yen

- Educational institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

New contributions in academic, theoretical, and new points drawn from the research and survey results of the thesis:

+ Theoretical contributions: Analysis of the theoretical issues about fostering political theory and management fostering political theory for officials and party members according to the management function and operation management content. Fostering political reasoning at the District Political Training Center. Analysis of factors affecting the management of fostering political theory at district-level basic equipment centers of Hanoi city.

+ Practical contributions: Analyzing and assessing the situation and causes, limitations on management, and fostering of political theory at district-level political training centers in Hanoi. Proposing some solutions to perfect the management of fostering political theory at the district political training centers of Hanoi city in the context of international integration. Making reference materials for research and fostering as well as in the field of management of fostering political theory at district political fostering centers.

+ The thesis has synthesized and built some tool concepts. Building a theoretical framework of the topic. Identified content management based on content management and management functions. Proposing 05 management solutions for training and retraining activities. Assay and test results have proved the feasibility of the solutions.

Tin khác