Thông tin luận án “Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin” của NCS Nguyễn Văn Đại

22/10/2020 16:04 GMT+7
Thông tin luận án “Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin”; Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin

            Chuyên nghành: Lí luận và PPDH Bộ môn Toán

            Mã số: 9 14 01 11

            Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Đại

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt

                                                         2. TS. Phan Thị Luyến

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Luận án phân tích, làm rõ hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của người lính Trinh sát Kỹ thuật và đề xuất hệ thống 9 kỹ năng nghề nghiệp cần được rèn luyện thông qua dạy học Xác suất và thống kê theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin.

- Luận án làm rõ về mối liên hệ giữa Xác suất và thống kê với mô hình Lý thuyết thông tin trong đào tạo học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật vai trò của Xác suất và thống kê với Lý thuyết thông tin.

- Đề ra cách thức tích hợp, vấn đề tích hợp Xác suất và thống kê với Lý thuyết thông tin.

- Làm rõ thêm vai trò quan trọng của việc dạy học môn Xác suất và thống kê Học viện Khoa học Quân sự  theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án đề xuất một số biện pháp dạy học Xác suất và thống kê Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin, những biện pháp này được kiểm nghiệm qua thực nghiệm sư phạm và bước đầu chứng minh tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất.

- Xây dựng hệ thống ví dụ, bài tập tình huống, chủ đề dạy học Xác suất và thống kê gắn với Lý thuyết thông tin, góp phần rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho học viên.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy học phần Xác suất và thống kê tại Học viện Khoa học Quân sự hoặc ở các trường Đại học, Học viện mà trong chương trình đào tạo có các môn học về Lý thuyết thông tin.

 

Name of thesis: “Teaching Probability and Statistics for students on technical reconnaissance at Military Science Academy in the direction of integration with Information Theory”

   Major: Theory and methodology of Maths teaching

              Code: 9 14 01 11

               PhD student: Nguyen Van Dai

               Scientific instructors :    1. Assoc. Prof. Dr. Do Tien Dat                                                                      

                                                         2. Dr. Phan Thi Luyen

               Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

   Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

- The thesis analyzes and clarifies the system of essential occupational skills of the engineering reconnaissance students and proposes the system of 9 occupational skills that need to be trained through teaching Probability Satistics in accordance with Information Theory.

- The thesis clarifies the relationship between Probability statistics and the model of Information theory in training engineering reconnaissance learners and the role of the probability statistics in the information theory.

- Proposing how to integrate, the probability integration and statistics problems with information theory.

- Further clarifying the important role of teaching Probability Statistics at Military Academy of Science in the direction of integration with Information Theory in the current period.

- The thesis proposes a number of teaching methods of Probability Statistics at Military Academy of Science in the direction of integration with Information Theory, these measures are tested through pedagogical experiment and initially proved the feasibility and effectiveness of proposed pedagogical measures.

- Building a system of examples, case studies, teaching topics of Probability statistics associated with Information Theory, contributing to training occupational skills for students.

- The thesis can be used as a reference for lecturers teaching the Probability Statistics section at the Military Science Academy or at universities and institutes where there are subjects on Information theory in the training program.

Tin khác