Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lê

29/10/2020 09:44 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài: Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                       Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lê

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

                                2. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đóng góp cho việc phát triển và hoàn thiện lý luận về quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

- Phát hiện thực trạng hoạt động thanh tra nội bộ và quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay.

- Đề tài đã đề xuất và khẳng định sự cần thiết, hiệu quả của 6 biện pháp quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay: 1) Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường về tầm quan trọng của hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2) Xây dựng kế hoạch hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3) Bồi dưỡng năng lực thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ cho đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4) Bồi dưỡng năng lực kiểm soát nội bộ theo hệ thống kiểm soát nội bộ COSO cho đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 5) Tăng cường chỉ đạo thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 6) Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra nội bộ và phản hồi thông tin để cải tiến hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các biện pháp mang tính khoa học, có hiệu quả trong việc quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học. Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra nội bộ ở các trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và tự chủ đại học hiện nay.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần giải quyết được một số vấn đề lý luận, thực tiễn có ý nghĩa đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các trường đại học trên cả nước hiện nay.


Thesis title: Management of internal inspection in the universities under Ministry of education and training

Specialty: Education management                    Code: 9 14 01 14

Postgraduate student: Nguyen Thi Le

Supervisors:               1. Assoc.Prof. Dr. Tran Thi Thai Ha

                                   2. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Quang

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

- Contributing to the development and completion of theories about the management of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training in the current educational innovation context.

- Detecting the current situation of internal inspection and management of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training today.

- The thesis proposes and confirms the necessity and effectiveness of six measures for management of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training today : 1) Organizing to raise awareness for cadres, lecturers and staff of the university about the importance of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training; 2) Developing a plan of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training; 3) Fostering the capacity to perform internal inspection for the contingent in charge of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training; 4) Fostering internal control capacity under the COSO internal control system for the contingent in charge of internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training; 5) Strengthening the direction of internal inspection implementation in the universities under the Ministry of Education and Training; 6) Examination of the implementation of internal inspection plan and feedback to improve the internal inspection in the universities under the Ministry of Education and Training.

The measures are scientific and effective in management of internal inspection in the universities. The proposed measures in the thesis, if consistently applied and implemented, will contribute to improving the quality of internal inspection at universities in the current context of educational innovation and university autonomy.

The findings have contributed to solving a number of theoretical and practical issues that are significant for improving the efficiency of internal inspection management in the universities directly under the Ministry of Education and Training today. The findings can be used as references for researchers, managers, universities across the country today.

Tin khác