Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” của NCS Lê Thị Duyên

25/11/2020 09:52 GMT+7
Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

            Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

            Mã số: 914.01.02

            Nghiên cứu sinh: Lê Thị Duyên

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Dục Quang

                                                            2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

            Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Xác định được cấu trúc, các năng lực thành phần trong năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông

- Xác định được những thành tố của quá trình giáo dục phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông như: Mục tiêu; nội dung; hình thức, phương pháp tổ chức; đánh giá kết quả phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp.

- Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

- Phân tích và xác định được thực trạng định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông; thực trạng năng lực tổ chức các hoạt động hướng nghiệp của giáo viên và thực trạng tổ chức các hoạt động phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong nhà trường

- Đề xuất được quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường để phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông như: Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tổ chức hoạt động dạy học tích hợp nội dung hướng nghiệp trong các môn học. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động trên.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường trung học phổ thông trong phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh

 SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS INCLUDED IN DOCTORIAL  THESIS

             Thesis title: "Developing career-oriented competencies for high school students"

            Major: Theory and history of education

            Code: 914.01.02

            PhD student: Le Thi Duyen

            Supervisor:   1. Assoc. Prof. Nguyen Duc Quang

                                  2. Assoc. Prof. Nguyen Hong Thuan

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

The content of new academic, theoretical contributions, new points drawn from the research and survey results of the thesis.

- Determining the structure and component competencies in the career-oriented competencies of high school students

- Identifying the elements of the educational process to develop career-oriented capacity for high school students such as: Objectives; content; forms and methods of organization; evaluate the results of developing career-oriented capacity.

- Analyzing factors affecting the process of developing career-oriented competencies for high school students

- Analyzing and determining the status of career orientation of high school students; the status of teachers' ability to organize career-oriented activities and the status of organizing career-oriented capacity development activities for students in schools

- Proposing the process of organizing educational activities in schools to develop career-oriented capacity for high school students such as: Organizing experiential activities, career guidance; organize career counseling activities and organize teaching activities to integrate career guidance content in subjects. The experimental results have confirmed the effectiveness of the above activities.

- The thesis can be used as a reference for high schools in developing career-oriented competencies for students.

Tin khác