Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 08 năm 2022

12/09/2022 17:14 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Đặng Thị Thanh Thủy 

Nghiên cứu các công cụ đo lường học tập tự định hướng

2

Nguyễn Việt Phương

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên

3

Phạm Thị Linh;
Vũ Việt Phương

Vận dụng một số điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

4

Hà Đức Đà; 
Trần Thị Yên 

giá trị văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay

5

Phạm Thị Phú;
Lê Thịnh 

Tiêu chí và quy trình xây dựng chủ đề tích hợp STEM (iSTEM) trong dạy học ở trường trung học phổ thông

6

Nguyễn Trọng Đức 

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông

7

Phùng Thị Vân Anh 

 

Đề xuất phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản thông tin trên cơ sở xác định chuẩn đọc hiểu văn bản thông tin của học sinh trung học phổ thông trong môn Ngữ văn

8

Phạm Thị Hồng Thắm 

 

Thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên THCS tỉnh Nam Định trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

9

Trần Dương Quốc Hòa

Xây dựng hồ sơ học tập sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học 

10

Phạm Việt Quỳnh;
Nguyễn Thị Ngọc Linh;
Trần Thanh Duyên

Phát triển năng lực khoa học thông qua tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

11

Phạm Phương Tâm;
Bùi Thị Mùi;
Nguyễn Tấn Phát
 

Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục
nghề nghiệp - Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô

12

Phan Trọng Đông;
Vương Hồng Hạnh

Thực trạng văn hóa nhà trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An

13

Dư Thống Nhất;
Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Mối quan hệ giữa các thành tố trong hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở: Nghiên cứu tại thành phố Thủ Đức