Nghiệm thu nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 28/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”. Mã số: B2010-37- 25NV, do GS.TSKH Trần Văn Nhung làm chủ nhiệm.

Mục tiêu
     - Nâng cao chất lượng việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh và bổ nhiệm chức danh GS, PGS Việt
Nam;
     - Tham khảo, học hỏi và từng bước vận dụng những kinh nghiệm hay của các nước ASEAN, châu Á và thế giới vào hoàn cảnh Việt
Nam;
    
- Đề xuất việc đổi mới văn bản liên quan đến điều kiện và tiêu chí xét và bổ nhiệm GS, PGS, đề xuất chế độ chính sách đối với GS, PGS Việt
Nam.

Kết quả nghiên cứu
    
- Nghiên cứu về tình hình xét và bổ nhiệm GS, PGS ở Việt
Nam;
    
- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc bổ nhiệm GS, PGS và bài học kinh nghiệm đối với Việt
Nam;
    
- Yêu cầu nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt
Nam, theo hướng hội nhập quốc tế;
    
- Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt
Nam, theo hướng hội nhập quốc tế. Trong đó đã xây dựng:
    
+ Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Việt
Nam;
    
+ Nhóm giải pháp đề xuất về chế độ chính sách đối với các GS, PGS;
    
+ Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bổ nhiệm chức danh GS, PGS;
    
+ Nhóm giải pháp hỗ trợ;
     + Lộ trình và kế hoạch triển khai.


Kết quả chính đạt được
     - Tổng hợp lại tình hình xét và bổ nhiệm GS, PGS ở Việt Nam từ năn 1980 đến nay;
     - Đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng xét và bổ nhiệm GS, PGS ở Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế;
     - Dự thảo nội dung cần sửa đổi của các văn bản liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;
     - Tổ chức hội thảo và lấy ý kiến chuyên gia về giải pháp và nội dung cần sửa đổi của các văn bản liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Tin khác