Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 19/3/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”, Mã số: B2011 – 03MT, do Ths. Nguyễn Thị Cẩm Bích làm chủ nhiệm.

     Với mục tiêu biên soạn bộ tranh chủ đề nhằm giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường. Nhóm tác giả đã tiến hành :1- Xác định các khái niệm liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu; Nghiên cứu thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường ở trường MN; 2- Rà soát các loại học liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ MN để từ đó lựa chọn nội dung và hình thức xây dựng tài liệu phù hợp; 3- Xây dựng các nguyên tắc biên soạn tài liệu; 4- Biên soạn nội dung và thể hiện bộ tranh GD BVMT cho trẻ MG theo 03 chủ đề Động vật, Thực vật, Nước và hiện tượng tự nhiên (Mỗi chủ đề có 1 tranh khổ A1 dựng 3D, 10 tranh khổ A4 dựng 2D) và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ MG BVMT; 5- Dạy thử và lấy ý kiến góp ý về bộ tranh và tài liệu hướng dẫn

     
     Các kết quả đã thu được của đề tài:

     + 01 bộ tranh "Nào, chúng ta cùng bảo vệ môi trường" theo 03 chủ đề: Động vật, Thực vật, Nước và hiện tượng tự nhiên (Mỗi chủ đề có 1 tranh khổ A1 dựng 3D, 10 tranh khổ A4 dựng 2D).

     + 01 cuốn tài liệu Hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường.

       Kết quả nghiệm thu nhiệm vụ đạt loại: Tốt

 

Vũ Thi Hồng Khanh