Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Xây dựng Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

17/12/2021 11:56 GMT+7
Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 với đề tài “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.

  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của Phó Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng ấn phẩm thông tin tổng quát về kết quả các hoạt động trong năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và định hướng năm 2021 nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin về Viện.
  
Việc xây dựng Báo cáo thường niên 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với nội dung thu thập thông tin, tổng hợp, viết báo cáo thường niên của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2020 theo các phần: 1) giới thiệu các thông tin chung về Viện; 2) kết quả hoạt động năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2020 với kết quả của các hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, các hoạt động khoa học khác như hội thảo khoa học, diễn đàn, các khóa tập huấn bồi dưỡng, thực hiện chức năng tư vấn phục vụ phát triển ngành, hoạt động xuất bản, công bố khoa học: tạp chí khoa học giáo dục, các công bố khoa học của cán bộ Viện trong năm 2020, hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động đào tạo; 3) đính hướng hoạt động năm 2021: tiếp tục phát triển các nhiệm vụ thường niên của trung tâm.
  
Thành viên hội đồng đánh giá cấu trúc đề tài hợp lý, nội dung đầy đủ, phong phú, thiết kế ấn tượng, khoa học. Trung tâm đã hoàn thành sản phẩm Bản thảo Báo cáo thường niên 2020 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếng Việt với những nội dung như đăng kí. Và kiến nghị sản phẩm được công bố chính thức với bản tiếng Việt và tiếng Anh.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác