Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

06/01/2022 21:36 GMT+7
Chiều ngày 06/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2019-VKG-04NV, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
   
Hội đồng nghiệm thu gồm bảy thành viên là các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý giáo dục và kinh tế học giáo dục, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch. Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ GD&ĐT trình, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã tạo ra nền tảng cơ bản, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, cần có sự đổi mới mạnh mẽ và cơ bản về chính sách giá dịch vụ giáo dục đào tạo, chính sách học phí, chính sách hỗ trợ và khuyến khích học tập. Chính sách học phí trong bối cảnh mới cần phải tạo động lực cho các cơ sở giáo dục, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo điều kiện, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới quốc tế. Việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục là xu thế tất yếu đi kèm với các yêu cầu công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục, sẽ tạo ra cơ chế giám sát của người học một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.
  
Thông tin đề tài
  
Mục tiêu nghiên cứu
  
Đánh giá được thực trạng về chính sách học phí và khung học phí trong các cơ sở giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018 và đề xuất được chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
  
Kết quả nghiên cứu 
  
Nhiệm vụ đã nghiên cứu, làm rõ được các nội dung sau:
  
(1) Cơ sở lí luận về chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, trong đó làm rõ một số khái niệm cơ bản và thuật ngữ liên quan; chính sách học phí trong Luật Giáo dục Việt Nam; quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước ta về học phí;
(2) Thực trạng về chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc Đại học - Cao đẳng, cấp Mầm non, Phổ thông; chi tiêu của các hộ gia đình cho giáo dục;
(3) Kinh nghiệm về chính sách học phí và các chi phí học tập khác ở một số nước;
(4) Đề xuất các khung giá dịch vụ và chính sách học phí bậc Đại học - Cao đẳng;
(5) Đề xuất các khung giá dịch vụ và chính sách học phí cấp mầm non, phổ thông;
(6) Đề xuất chính sách chung: Chính sách hỗ trợ học phí, miễn giảm chi phí học tập từ năm học 2021 - 2022; Cơ chế miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ.
(7) Đánh giá tác động xã hội khi tăng học phí, tác động nhà trường phụ huynh.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác