Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

30/12/2021 14:43 GMT+7
Sáng ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06, do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.


TS. Lê Thị Sông Hương trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài 
  
Hội đồng nghiệm thu gồm bảy thành viên là các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm trong lĩnh vực giáo dục trung học, do PGS.TS. Trần Kiều làm Chủ tịch.
 
Trung học phổ thông là giai đoạn hoàn thiện về nhân cách và định hướng cho việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Việc hình thành các giá trị văn hóa ở giai đoạn này sẽ góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
  
Thông tin đề tài
  
Mục tiêu nghiên cứu
  
Đề xuất được các phương án, giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới.
  
Nội dung nghiên cứu
  
(1) Xác định các luận cứ khoa học cho việc đề xuất phương án, giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông;
  
(2) Đề xuất các phương án, giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở;
  
(3) Thử nghiệm một số phương án, giải pháp nhằm đánh giá tính khả thi của các phương án giải pháp đề xuất.
  
Kết quả nghiên cứu
  
Nhóm nghiên cứu đề xuất 04 giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh cấp trung học phổ thông: (1) Giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa; (2) Giáo dục giá trị văn hóa qua dạy các môn học; (3) Giáo dục giá trị văn hóa qua nội dung giáo dục địa phương; (4) Giáo dục giá trị văn hóa qua các hoạt động giáo dục và hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp.
 
Căn cứ vào mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa và chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng các mục tiêu, nội dung, phương pháp, lực lượng tham gia, phương tiện, kiểm tra đánh giá, điều kiện đảm bảo cho từng giải pháp. Một số hình thức tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục, phương pháp và kĩ thuật dạy học đã bước đầu được ghi nhận là có hiệu quả đối với công tác giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông.
 
Khuyến nghị
 
Với Bộ GD&ĐT: cần có sự chỉ đạo thông suốt mang tính chất chiến lược của các ban ngành thuộc các cấp quản lí về vấn đề giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trong giai đoạn mới.
 
Với Sở, Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường: cần có những giải pháp hợp lý để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh hiệu quả, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh.
 
Với đội ngũ giáo viên, tổng giám thị, cán bộ đoàn, hội,…: cần nhận thức rõ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, thực thi đưa vào bài soạn, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục về các vấn đề giáo dục giá trị văn hóa.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Tin khác