Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

29/12/2021 14:59 GMT+7
Sáng ngày 29/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, mã số KHGD/16-20.ĐT.041, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”.

 Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Nguyễn Hữu Châu là chủ tịch cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục có uy tín trên toàn quốc. Kết quả của đề tài là luận cứ khoa học quan trọng của việc ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2030 của Việt Nam.
 
Mục tiêu chung: Xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
  
Mục tiêu cụ thể:
 
(1) Xác lập cơ sở lý luận về Khung chiến lược phát triển giáo dục: hệ thống khái niệm; hệ thống quan điểm chỉ đạo, phát triển giáo dục; dự báo nhu cầu giáo dục và đào tạo; mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng chiến lược; hệ thống giám sát, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục;
 
(2) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030: phương pháp, kỹ thuật, quy trình, tổ chức triển khai chiến lược phát triển giáo dục; quản lý, điều hành, giám sát thực hiện chiến lược;
 
(3) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;
 
(4) Dự báo tác động của điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 đến giáo dục; và xu hướng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045: quy mô, cơ cấu, loại hình, chất lượng giáo dục và đào tạo; dự báo sự thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; dự báo về nguồn lực phục vụ giáo dục và đào tạo;
 
(5) Đề xuất khung chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 và các khung thành phần (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học);
 
(6) Đánh giá tác động dự báo của một số nội dung chính của chính sách trong khung chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030;
 
(7) Xây dựng bộ chỉ số thực hiện để điều hành, quản lý, giám sát thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030;
 
(8) Xây dựng bộ số liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá Chiến lược phát triển giáo dục.
  
Đề tài thực hiện đầy đủ sản phẩm báo cáo khoa học theo thuyết minh, bao gồm:
 
+ Khung lý thuyết về xây dựng chiến lược và phát triển giáo dục 2021 - 2030
+ Báo cáo đánh giá thực trạng phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2020
+ Báo cáo kinh nghiệm quốc tế
+ Báo cáo phân tích xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2030
+ Khung Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Khung tổng thể và các khung thành phần)
+ Hệ thống chỉ số thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
+ Bộ cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá chiến lược
 
Ngoài ra, đề tài đã công bố 06 bài báo khoa học trong nước, 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục SCOPUS và 01 chuyên khảo “Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 và định hướng tương lai”.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác