Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông hiện nay”

22/01/2022 11:26 GMT+7
Ngày 21/01/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay”, mã số CT.2019.08.03 do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Mục đích tổng quát của đề tài nhằm đánh giá được thực trạng các gái trị văn hóa và thực trạng giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay (đối chiếu với hệ văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông).
  
Nội dung nghiên cứu gồm ba chương: Chương 1 trình bày về cơ sở lí luận và thực tiễn; Chương 2 đề cập tới thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt nam hiện nay; Chương 3 đưa ra các khuyến nghị văn hóa đưa vào nội dụng giáo dục cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới.
  
Nhóm nghiên cứu xác định giá trị văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực để phát triển đất nước và phát triển con người. Giá trị văn hóa Việt Nam bao gồm các giá trị truyền thống được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử; những giá trị mới được hình thành trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; và những giá trị định hướng cho sự phát triển tương lai của đất nước trong bối cảnh 4.0.
  
Từ việc đánh giá nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông mới, nhóm tác giả khuyến nghị nội dung giá trị văn hóa cần giáo dục cho học sinh phổ thông gồm: 1) Lựa chọn, xác định những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa hiện tại và giá trị văn hóa định hướng tương lai phù hợp với lứa tuổi, cấp học; 2) Mỗi môn học, hoạt động giáo dục xác định những giá trị văn hóa thuộc phạm vi của môn học, hoạt động giáo dục để thực hiện trong quá trình giáo dục học sinh.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác