Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”

24/02/2022 17:06 GMT+7
Chiều ngày 24/02/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” , mã số V21-NV03, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm năm thành viên là các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch. Hội đồng đã đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ đạt loại Xuất sắc.
 

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu tại buổi nghiệm thu
  
Thông tin nhiệm vụ
 
Mục tiêu: Nghiên cứu đề xuất, thuyết minh cho Chương trình và thuyết minh cho các nhiệm vụ/ đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ về xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  
Nội dung chính
 
- Tổng quan các nghiên cứu trong nước về chuẩn đánh giá, xây dựng chuẩn kiến thức, kĩ năng khi thực hiện một số chương trình giáo dục phổ thông trước đây;
- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn đánh giá học sinh phổ thông;
- Nghiên cứu tính cấp thiết của việc xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018;
- Đề xuất các nội dung nghiên cứu để thực hiện được việc xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phương án thực hiện trong bối cảnh của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;
- Xây dựng được thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ
  
Thuyết minh chương trình “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” là luận cứ khoa học để Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018” theo Quyết định số 2059/QĐ-BGDĐT ngày 21/06/2021.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác