Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

08/09/2022 16:48 GMT+7
Chiều ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hôi đồng số 08 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

  Toàn cảnh hội trường kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ 
 
Tham dự buổi kiểm tra tiến độ có Viện trưởng Lê Anh Vinh làm chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng, các thành viên của ba nhóm nghiên cứu.
  
Mở đầu là phần báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (blended) ở trường phổ thông góp phần thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (năm 2022 thực hiện ở cấp THCS)” do ThS. Đào Ngọc Chính làm chủ nhiệm. Nhóm đề tài đã hoàn thành báo cáo cơ sở lý luận về mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến ở trường THCS theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; báo cáo về kinh nghiệm triển khai dạy học kết hợp của một số nước trên thế giới. Các hoạt động khác đang triển khai theo kế hoạch, bao gồm báo cáo thực trạng về mô hình dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến ở trường THCS của Việt Nam; báo cáo đề xuất mô hình học kết hợp ở trường THCS theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; và công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành.
  
Tiếp theo, ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh trình bày nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng triển khai thài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Sản phẩm dự kiến của đề tài bao gồm báo cáo cơ sở lý luận về vai trò, yêu cầu của tài liệu; báo cáo phân tích thực trạng việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 6; báo cáo phân tích thực trạng tổ chức triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021 – 2022; báo cáo đề xuất về một số giải pháp hỗ trợ triển khai tài liệu giáo dục địa phương; bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; hội thảo/seminar trình bày kết quả nghiên cứu đề tài. Về tiến độ, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo cơ sở lý luận và báo cáo thực trạng việc xây dựng chương trình, biên soạn, tổ chức triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6.
  
Ở nhiệm vụ thứ ba, “Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh phổ thông cấp THCS” do ThS. Tạ Kim Chi báo cáo. Về kết quả thực hiện, nhóm đề tài đã hoàn thành báo cáo cơ sở lý luận và báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh THCS. Theo kế hoạch, đề tài trong giai đoạn xây dựng báo cáo thực trạng việc sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh năm học 2021 – 2022, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
  
Các thành viên hội đồng đánh giá các nhiệm vụ đã đảm bảo tiến độ, đồng thời khuyến nghị các nhóm đề tài làm rõ hơn cơ sở lý luận đề tài, tập trung thực hiện các hoạt động tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác