Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

08/09/2022 16:56 GMT+7
Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Tâm lý học - Giáo dục học với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng.

 Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học
 
Nhiệm vụ thứ nhất “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới tiếp cận giáo dục của học sinh phổ thông và giải pháp hỗ trợ ở một số quốc gia trên thế giới” do ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ là tổng hợp, phân tích những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới tiếp cận dịch vụ giáo dục của học sinh phổ thông và những giải pháp hỗ trợ của một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số khuyến nghị đối với Việt Nam. Góp ý hoàn thiện, các thành viên hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cần làm rõ các thuật ngữ có liên quan đến nhiệm vụ như: tiếp cận giáo dục, tiếp cận dịch vụ giáo dục, giải pháp về hỗ trợ hay về dịch vụ hỗ trợ,… Sau mỗi phần phân tích về từng quốc gia cần có tiểu kết và những nhận định để hướng đến áp dụng cho Việt Nam.
  
Nhiệm vụ thứ hai “Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tâm lý học tích cực trong nhà trường phổ thông và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ là trên cơ sở nghiên cứu so sánh kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tâm lý học tích cực trong nhà trường phổ thông, rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Hội đồng khuyến nghị nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nên cần làm rõ hơn phạm vi nghiên cứu, lựa chọn các khái niệm và mô hình phù hợp, cần phân tích và khái quát hoá, đặc biệt, chú ý đúc kết bài học kinh nghiệm quốc tế để áp dụng cho Việt Nam.
 
Nhìn chung, các thành viên của hội đồng ghi nhận sự cố gắng hoàn thành các sản phẩm của nhóm nghiên cứu và lưu ý thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bài báo khoa học có liên quan đến nhiệm vụ để đăng trên tạp chí chuyên ngành.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác