Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo

08/09/2022 17:46 GMT+7
Chiều 08/09/2022, tại phòng họp C53, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 09 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo. Hội đồng do Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng làm chủ tịch.

 Toàn cảnh hội trường kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
 
Trong năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học triển khai hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Một là nhiệm vụ “Thử nghiệm khung đánh giá đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương” do ThS. Nguyễn Thùy Vinh làm chủ nhiệm. Đề tài đã hoàn chỉnh Khung đánh giá sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; Thử nghiệm đánh giá mẫu về sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với địa phương; và tổ chức khảo sát thu thập dữ liệu. Theo kế hoạch, đề tài hoàn chỉnh bộ công cụ dựa trên kết quả khảo sát và công bố kết quả trên tạp chí chuyên ngành. Hai là “Nghiên cứu thực trạng cơ chế quản trị của các cơ sở Giáo dục đại học” do TS. Nguyễn Đức Ca làm chủ nhiệm. Nhóm nhiên cứu đã hoàn thành báo cáo cơ sở pháp lý liên quan tới cơ chế quản trị đại học, xây dựng bộ công cụ, bản thảo công bố kết quả nghiên cứu đã gửi tạp chí chuyên ngành. Theo kế hoạch, các thành viên thực hiện báo cáo khảo sát và đề xuất các khuyến nghị các vấn đề cần điều chỉnh về quản trị các cơ sở giáo dục đại học để đảm bảo thực thi cơ chế quản trị của các cơ sở giáo dục đại học.
  
Đối với Trung tâm Thông tin và Dự báo, đơn vị thực hiện ba nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Một là “Cập nhật và phát triển thông tin - thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam” do ThS. Đinh Tiến Dung làm chủ nhiệm. Hai là “Xây dựng Báo cáo thường niên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2021” do ThS. Đinh Thị Bích Loan làm chủ nhiệm. Ba là “Nghiên cứu dự báo xu thế phát triển công dân số và các vấn đề đặt ra cho giáo dục” do ThS. Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm. Đề tài đã hoàn thành cơ sở lý luận phát triển công dân số; kinh nghiệm quốc tế về dự báo giáo dục và phát triển công dân số; đề xuất một số kỹ năng cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số. Kế hoạch triển khai tiếp theo, nhóm đề tài tập trung nghiên cứu xu thế phát triển công dân số và các vấn đề đặt ra cho giáo dục và công bố nghiên cứu kết quả trên tạp chí chuyên ngành.
  
Nhận xét về kết quả triển khai các nhiệm vụ, hội đồng đánh giá các hoạt động được thực hiện đúng tiến độ, nội dung đạt yêu cầu về chất lượng.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác