Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Đề xuất mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình phổ thông 2018

Đề xuất mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình phổ thông 2018

Chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018 với nhiều đổi mới về mục tiêu, kế hoạch, phương pháp giáo dục… Những sự thay đổi tích cực này đòi hỏi sự thay đổi của cơ sở vật chất nói chung và thiết bị dạy học nói riêng. Nghiên cứu của Hà Văn Quỳnh và cộng sự (2021) đề xuất mô hình phòng học bộ môn ở trường trung học phổ thông phù hợp các yêu cầu đổi mới của Chương trình phổ thông 2018.

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt tháng 05/2021

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt tháng 05/2021

Số đặc biệt giáo dục đại học - Tháng 05/2021 - Chủ đề: “Phát triển năng lực cho sinh viên đại học Việt Nam”

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 34 tháng 10 năm 2020

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 34 tháng 10 năm 2020

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 34 tháng 10 năm 2020

Table of Contents Vietnam Journal of Educational Sciences - No.1, June/2020

Table of Contents Vietnam Journal of Educational Sciences - No.1, June/2020

Table of Contents Vietnam Journal of Educational Sciences - No.1, June/2020

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 33 tháng 09 năm 2020

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 33 tháng 09 năm 2020

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 33 tháng 09 năm 2020