Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học

Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học

Trong xu thế toàn cầu hoá, vấn đề giáo dục công dân toàn cầu đã và đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Việt Nam trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu đào tạo ra những công dân có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Việc giáo dục công dân toàn cầu chính là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trình bày về mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam, xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu.

Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

Việc giảng dạy tiếng Anh có nhiều cách tiếp cận và phương pháp dạy khác nhau. Trong đó, phương pháp tiếp cận dựa vào nhiệm vụ đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các nhà giáo dục. Bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Đình Như Hà, Nguyễn Lộc và Trần Tuyết của Viện Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh ở bậc Đại học, Cao đẳng.

Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

Giáo dục đại học theo mô hình phương Tây ở Việt Nam đã được hình thành từ đầu Thế kỉ XX. Tuy nhiên, có thể xem nền giáo dục đại học hiện đại của nước ta bắt đầu từ khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 và phát triển qua nhiều giai đoạn theo các biến động lịch sử quốc gia. Ở đầu Thế kỉ XXI, các mô hình giáo dục đại học phương Tây có ảnh hưởng đến nước ta đều hội tụ đến giáo dục đại học Hoa Kì, cho nên mô hình giáo dục đại học mà Việt Nam hướng đến trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay cũng chính là mô hình giáo dục đại học Hoa Kì. Các đổi mới giáo dục đại học ở nước ta trong gần ba thập niên qua đã thực hiện theo hướng đó nhưng còn gặp một số gay cấn. Muốn xây dựng một nền giáo dục đại học hiện đại, tiên tiến, tác giả Lâm Quang Thiệp, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội cho rằng cần đổi mới thể chế và hệ thống quản trị và quản lí giáo dục đại học nhằm đạt được mục tiêu mong muốn.

Quy trình phát triển chính sách/ quy định phát triển xã hội học tập

Quy trình phát triển chính sách/ quy định phát triển xã hội học tập

Ngày 30/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-Ttg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" (Đề án). Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Niềm tin vào bản thân của học sinh trung học phổ thông Việt Nam

Niềm tin vào bản thân của học sinh trung học phổ thông Việt Nam

Bài viết của tác giả Giang Thiên Vũ và Huỳnh Văn Sơn (2021) trình bày thực trạng niềm tin vào bản thân của 474 học sinh trung học phổ thông ở một số tỉnh, thành của Việt Nam. Từ đó đề xuất các biện pháp củng cố, hỗ trợ học sinh rèn luyện sự kiên trì, kiên định với chính mình, đây là những nội dung cần thiết để củng cố niềm tin vào bản thân cho các em.

Mô hình học tập kết hợp trong giáo dục đại học

Mô hình học tập kết hợp trong giáo dục đại học

Kết hợp những ưu thế của mô hình dạy học truyền thống và mô hình dạy học trực tuyến (E-learning), mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) mang lại nhiều lợi ích trong giáo dục. Trong nghiên cứu của mình, Hồ Ngọc Khương (2021) phân tích các mô hình blended learning, từ đó cho thấy những lợi ích của nó khi áp dụng trong giáo dục đại học.

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm

Phát triển ngôn ngữ nói chung, phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua các hoạt động trải nghiệm là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện đối với trẻ mẫu giáo. Nhóm tác giả Đặng Thị Ngọc Phượng, Lê Thị Nhung và Trần Viết Nhi đã trình bày khái quát các quan điểm trong và ngoài nước về vấn đề phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non, làm cơ sở cho việc vận dụng quan điểm này trong tổ chức các hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại các doanh nghiệp

Các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại các doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng trở nên khó khăn hơn, cạnh tranh nguồn nhân lực cũng trở nên gay gắt hơn thì đào tạo trong doanh nghiệp theo đó không những phải mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực của đội ngũ mà còn thu hút, định hướng phát triển và giữ chân vốn nhân lực cho doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức, kĩ năng từ khóa đào tạo vào giải quyết vấn đề trong công việc của chính người học để họ tiếp tục đào sâu suy nghĩ, biết vận dụng những kiến thức hữu ích vào công việc.

Kỉ luật học đường ở Trung Quốc

Kỉ luật học đường ở Trung Quốc

Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với kỉ luật nghiêm minh. Vì vậy, học sinh là những người được đầu tư giáo dục kỉ luật rất kĩ lưỡng. Các vấn đề kỉ luật trong trường học rất được coi trọng, là một trong những phương pháp giáo dục hữu hiệu để đạt đến mục đích giáo dục. Tác giả Phạm Thị Hồng Thắm đã phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc trong vấn đề giáo dục kỉ luật học đường thông qua các nội dung như quan điểm, mục đích, nguyên tắc, hình thức và biện pháp giáo dục [1]. Trên cơ sở những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa, tác giả rút ra một sốnhận định và kiến nghị cho giáo dục kỉ luật ở Việt Nam.

Mô hình học tập tự định hướng tại các cơ sở giáo dục đại học

Mô hình học tập tự định hướng tại các cơ sở giáo dục đại học

Theo kết quả nghiên cứu của Đặng Thị Thanh Thủy và Tăng Thị Thùy [1], cấu trúc mô hình học tập tự dịnh huớng có thể duợc sắp xếp theo một quy trình liên tục. Ở mô hình này, nguời học là chủ thể của hoạt dộng học tập, chủ dộng thực hiện các buớc của quá trình học tập, vai trò của nguời dạy là tu vấn, huớng dẫn và phản hồi nguời học. Bên cạnh đó, việc học tập của sinh viên không diễn ra một cách riêng lẻ mà có mối quan hệ với chuong trình dào tạo, co sở vật chất, giảng viên và các sinh viên khác.