Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06, do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Sáng ngày 29/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, mã số KHGD/16-20.ĐT.041, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các phòng chức năng và Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các phòng chức năng và Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Sáng ngày 23/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính - Quản trị Phòng Tổ chức - Hành chính, và Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách  thay thế”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách thay thế”

Ngày 22/12/2021, tại phòng họp A13, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách thay thế”, mã số B2018-VKG-04, do TS. Phạm Thị Thúy Hồng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 20/12/2021, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh Phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT2019.08.01 do TS. Vương Thị Phương Hạnh chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thuộc Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục với đề tài “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến”

Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thuộc Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục với đề tài “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến”.

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Xây dựng Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Xây dựng Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 với đề tài “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 với đề tài “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Ngày 16/12/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Hội đồng nghiệm thu do Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh làm Chủ tịch hội đồng.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”

Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”, do ThS. Nguyễn Sỹ Nam, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”

Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”, mã số V2021.18TX, do ThS. Phùng Thị Thu Trang, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”

Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”, mã số V2021.17TX, do ThS. Bùi Ngọc Diệp, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ đáp ứng chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam”

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ đáp ứng chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam”

Ngày 15/12/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục mầm non đối với đề tài “Khảo sát mức độ tham gia của gia đình trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào học lớp Một ở Việt Nam”, mã số V22021.11TX.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”, mã số V2021.16TX, do ThS. Bùi Thị Diển, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.