Sinh hoạt chuyên đề “Tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao”

02/08/2022 10:21 GMT+7
Thực hiện Chương trình công tác số 10-CTr/BTGĐUB ngày 20/02/2022 của Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự sinh hoạt chuyên đề với chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học (GDDH) vào tháng 7/2022. Ngày 20/07/2022, Chi bộ Trung tâm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2022 với chủ đề: “Tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao”.

Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Quang Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Huy Hoàng, Ủy viên BTV Đảng bộ Bộ Giáo dục và đào tạo, Phó bí thư Đảng uỷ Viện KHGD Việt Nam; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Viện cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học.
  
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của hoạt động này. Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, bám sát chủ đề sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương. Đồng thời, buổi sinh hoạt chuyên đề cũng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có hoạt động thiết thực trong việc phát huy vai trò của người đảng viên. Đồng chí bí thư Chi bộ cũng yêu cầu đảng viên được phân công trình bày chuyên đề trình bày ngắn gọn, rõ ràng nội dung chuyên đề. Các đảng viên trong Chi bộ chú ý lắng nghe, có ý kiến trao đổi về nội dung, hình thức và ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân. Đồng chí bí thư Chi bộ cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban chấp hành Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam và ý kiến chia sẻ, góp ý từ các đồng chí bí thư chi bộ tham dự buổi sinh hoạt.
  
Nội dung chuyên đề do đồng chí Nguyễn Khang và Nguyễn Đức Ca biên soạn, được trình bày dưới dạng bài thuyết trình kết hợp minh họa bằng các slide hình ảnh, video clip, đặc biệt là bài học liên hệ thực tiễn từ chuyến đi thực tế tại quần đảo Trường Sa của đồng chí Nguyễn Khang. Việc đổi mới hình thức trình bày của nhóm báo cáo viên đã góp phần chuyển tải sâu sắc nội dung, ý nghĩa của chuyên đề tới các đại biểu và đảng viên tham dự.
 
Đồng chí Nguyễn Khang báo cáo chuyên đề
 
Nội dung chuyên đề được cấu trúc thành ba phần chính, cụ thể như sau.
  
Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên
  
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người Đảng viên Cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị “Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”. Theo Người, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là: “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.
  
Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Điều lệ Đảng ghi rõ: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và Dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng.
  
Qua các kỳ Đại hội của Đảng, và các Văn kiện, các Nghị quyết, các Quy định đều khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải tiên phong, càng phải gương mẫu. Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”.
  
Phần II. Những nội dung về tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam
  
Dựa trên cơ sở lý luận nêu trong phần I, phần này đã nêu những nội dung về tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Đảng ủy Viện KHGDVN cụ thể như sau:
  
1. Tiên phong, gương mẫu kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích Quốc gia, Dân tộc;
2. Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng;
3. Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH;
4. Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao, nhất là trong nghiên cứu về GDĐH;
5. Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong làm việc tại Trung tâm nghiên cứu GDĐH;
6. Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của Tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong Trung tâm nghiên cứu GDĐH;
7. Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp tại Viện KHGD Việt Nam và nhân dân;
8. Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai mọi công việc, nhiệm vụ được giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Viện KHGD Việt Nam.
  
Phần III. Một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
  
Từ các nội dung trên, trong báo cáo chuyên đề đã đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:
  
1, Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu trong công tác nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu vào các cơ sở GDĐH.
2. Đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII nói chung và về sự liêm chính trong nghiên cứu GDĐH nói riêng.
3. Tạo môi trường, động lực để cán bộ, Đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu GDĐH nói riêng và KHGD nói chung .
4. Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các đơn vị trong Trung tâm nghiên cứu GDĐH.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm thuộc vấn đề nêu gương trong hoạt động nghiên cứu về GDĐH.
  
Trong phần thảo luận, Đồng chí Trần Quang Nam, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó bí thư Đảng uỷ Viện KHGD Việt Nam; đồng chí Chu Cẩm Thơ, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Viện KHGD Việt Nam; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Viện, cùng các Đảng viên trong Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã sôi nổi phát biểu ý kiến trao đổi, góp ý cho chuyên đề. Các đại biểu đã ghi nhận và biểu dương việc chuẩn bị công phu nội dung trình bày của nhóm báo cáo viên. Các đồng chí đã sưu tầm những hình ảnh, video liên quan, để minh họa, liên hệ làm rõ thêm nội dung chuyên đề, giúp người nghe ý thức và thấy được trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, Đảng viên trong việc tăng cường tính“Tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao”.
 
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao trongTrung tâm nghiên cứu GDĐH, Viện KHGD Việt Nam cũng như ở nơi cư trú của mỗi Đảng viên .
 
Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học