Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện: “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 6/02/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam” mã số V2010 – 05NV, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Tổ chức một cơ sở dữ liệu (CSDL) và tính toán một số chỉ số cơ bản của giáo dục và nhân lực Việt Nam làm tiền đề cho việc hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động nghiên cứu của Viện và nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Kết quả nghiên cứu
      - Đánh giá chung về thực trạng CSDL về giáo dục và nhân lực Việt Nam hiện nay;
      - Xác định một số chỉ số giáo dục và nhân lực của Việt Nam hiện nay theo một số nguyên tắc sau: Đảm bảo tính khả thi, tính khả dụng, đảm bảo khả năng cập nhật theo định kì dữ liệu, đảm bảo có thể so sánh với các chỉ số quốc tế;
     - Thu thập, phân loại, kiểm tra, nhập và tính toán các chỉ số. Việc kiểm tra, đánh giá nhằm mục tiêu làm gia tăng giá trị của số liệu ( tính nhất quán, sự sai, độ tin cậy, …);
     - Xây dựng phương pháp tính toán ra các chỉ số khác trên cơ sở nguồn dữ liệu đầu vào theo yêu cầu, mục đính của người sử dụng;
     - Tổ chức lưu trữ các số liệu và cung cấp theo đặt hàng của các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu trong phạm vi của hệ thống CSDL.

Khuyến nghị
     - Một số nguyên tắc xây dựng CSDL và phổ biến thông tin;
     - Các hoạt động khai thác CSDL;
     - Các hoạt động duy trì  và phát triển CSDL.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm Thông tin – thư viện