Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến”

17/12/2021 21:27 GMT+7
Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thuộc Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục với đề tài “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến”.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của Phó Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, các thành phần hội đồng theo quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Mục đích nghiên cứu của nhiệm vụ là nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến để từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm giúp người dạy sáng tạo hơn về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến.
  
Nội dung nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu cơ sở lý luận về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến; nghiên cứu một số biện pháp về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến.
  
Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận của phương thức đánh giá trong dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến: khái niệm, đặc điểm, mức độ áp dụng mô hình dạy học kết hợp; tổng quan kinh nghiệm về phương thức đánh giá sinh viên trong dạy học kết hợp: Giáo dục đại học (Úc, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Singapore) và Giáo dục phổ thông (Na Uy, Phần Lan, Brazil, Singapore); và đưa ra đề xuất một số biện pháp về phương thức đánh giá người học khi tổ chức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến.
  
Các thành viên đề tài mong muốn đây sẽ là cơ sở để hỗ trợ cho các nhiệm vụ, đề tài, dự án trong tương lai nghiên cứu các lĩnh vực liên quan và chuyển giao kết quả này cho các cán bộ nghiên cứu và những người quan tâm thông qua bài báo và hội thảo khoa học.
  
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thời sự của đề tài vì đây là vấn đề cả xã hội đang quan tâm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Ngoài ra, hội đồng đề xuất một số định hướng nghiên cứu tiếp theo cần xác đinh các vấn đề cốt lõi trong việc sử dụng những phân tích, đánh giá, kiểm soát tính khách quan, công bằng trong đánh giá dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác