Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

17/12/2021 21:33 GMT+7
Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thuộc Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục với đề tài “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của Phó Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch hôi đồng cùng các thành phần hội đồng theo quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nhằm đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm mục đích giúp cơ quan quản lý và giáo viên đánh giá và tự đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học Ngữ văn nói chung, kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn nói riêng, từ đó, phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đang đặt ra khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  
Nội dung đề tài hướng tới nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ Văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới và xây dựng bộ công cụ đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
  
Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học trải nghiệm và xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới mới. Bao gồm cấu trúc kĩ năng kế hoạch dạy học trải nghiệm; bộ tiêu chuẩn gồm 8 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí; hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn tiêu chí để đánh giá và tự đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm, xây dựng phiếu khảo sát online để xin ý kiến giáo viên về bộ tiêu chuẩn tiêu chí. Xây dựng được bộ công cụ đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm gồm: Phiếu Rubric đánh giá kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn; Phiếu tự đánh giá kế hoạch trải nghiệm trong môn Ngữ văn; Phiếu góp ý về tiêu chí và Rubric đánh giá kế hoạch dạy học trải nghiệm môn Ngữ văn; đưa xuống 04 trường trung học cơ sở tại Hà Nội, khảo sát và xin ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên.
  
Chủ nhiệm nhiệm vụ mong muốn được chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các trường trung học cơ sở và phổ thông cơ sở sử dụng đánh giá giáo viên khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Bên cạnh đó là việc sử dụng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và công cụ trong đánh giá năng lực nghề nghiệp cho giáo viên Ngữ văn ở các trường phổ thông.
  
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài, đồng thời gợi ý đề tài nên phát triển lên thành đề tài cấp Viện và cấp Bộ.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác