Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế " của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế " của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế "; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Mai

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Mai

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Dương Thế Việt

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Dương Thế Việt

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số; 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm Minh

Thông tin luận án: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm Minh

Thông tin luận án: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Chi tiết xin xem ở file đính kèm)

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” ; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02