Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Cán bộ, Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng.

Thông tin luận án "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning"

Thông tin luận án "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning"

Thông tin luận án "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Trang

Thông tin luận án “Dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên”

Thông tin luận án “Dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên”

Thông tin luận án “Dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên”, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Chương trình đào tạo tiến sĩ , Ban hành theo Quyết định số: 347/QĐ-VKHGDVN ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Chi tiết xin xem tệp đính kèm)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, cán bộ, Tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục"

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục"

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Sơn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga, giảng viên, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm, giảng viên, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay"

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay"

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay", Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Nga

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Phạm Tùng Lâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa, Giảng viên, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thuý Phương

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”, Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hòa