Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa, Giảng viên, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thuý Phương

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”, Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hòa

Lịch  bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga, cán bộ, Trường Tiểu học Thái Thịnh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng, cán bộ, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”. NCS: Hoàng Thúy Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Vũ Dương Dũng

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc", Nghiên cứu sinh: Hà Đức Đà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ, Giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang, giáo viên, Trường THPT Diễn Châu 5, Nghệ An.

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà