Thông báo

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam, Giảng viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Trong giai đoạn thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Viện theo Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Liên tịch Viện đã thống nhất việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 được thực hiện theo đơn vị cũ. Trên cơ sở đó, Viện KHGDVN hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Viện như sau:

Thông báo triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017

Thông báo triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017 về cơ sở đào tạo để học 05 học phần ở trình độ tiến sĩ.

Thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh

Thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh về cơ sở đào tạo nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017.

Thông báo  Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 4671/BGDĐT-HTQT ngày 05/10/2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội đồng giáo dục đặc biệt khu vực Đông Nam Á (SEAMEO SEN), Tổ chức Angels’ Haven (Hàn Quốc), Tổ chức World Human Future (Pháp), Trường Thực hành các nhà tâm vận động (Bỉ), Tổ chức Cứu trợ Mỹ USAID và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển với chủ đề “Đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp” (The 1st International Conference on Special Education for Children with Developmental Disorders “Assessment, Intervention and Development of appropriate educational environment”).

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017