Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế, Giảng viên, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Viện khoa học Giáo dục Việt Nam Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề, cán bộ, Trường Đại học Tây Đô.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang, cán bộ, Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Văn Bình

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Văn Bình

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Văn Bình, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch đào tạo năm 2018 của NCS Khóa 2015, Khóa 2016, Khóa 2017

Kế hoạch đào tạo năm 2018 của NCS Khóa 2015, Khóa 2016, Khóa 2017

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2018

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Vinh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Vinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Vinh, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bội Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bội Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bội Quỳnh, cán bộ, Trường THPT Việt Đức.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Hằng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Hằng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Hằng, nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng, giảng viên, Trường Đại học Vinh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Nam, Giảng viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Trong giai đoạn thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Viện theo Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Liên tịch Viện đã thống nhất việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 được thực hiện theo đơn vị cũ. Trên cơ sở đó, Viện KHGDVN hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Viện như sau:

Thông báo triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017

Thông báo triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017 về cơ sở đào tạo để học 05 học phần ở trình độ tiến sĩ.