Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”

Nghiệm thu đề tài “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”

Ngày 23/12/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”, mã số: V2012 - 09, do CN. Phạm Thi Trang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước"

Nghiệm thu đề tài "Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước"

Ngày 29/9/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Phan Văn Kha làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước. Mã số:V2013 - 02, do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”

Nghiệm thu đề tài “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”

Ngày 27/11/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”, mã số: V2013 - 03, do CN. Nguyễn Tất Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015

Nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015

Ngày 21/11/2014, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015. Mã số:V2013 – 03NV, doThS. Bùi Ngọc Diệplàm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục  các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”

Ngày 22/11/2014, Viện KHGD VN nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”, Mã số: B2011-37-04, do TS.Trịnh Anh Hoa làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”

Ngày 24/11/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”, Mã số: V2013 – 01NV do ThS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”

Ngày 17/11/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài: “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”, mã số: V2013 – 14 do ThS. Bạch Ngọc Diệp làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "“Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài "“Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”

Ngày 31/10/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”, Mã số: V2013 – 04, do ThS. Hà Văn Quỳnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng"

Ngày 30/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng", mã số: V2013-11, do ThS. Đỗ Ngọc Miên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo"

Ngày 30/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo", mã số: B2012-37-08 NVMT, do ThS. Vũ Yến Khanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá"

Ngày 23/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá" Mã số: V2013-17, do ThS. Đinh Thị Bích Loan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới"

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới"

Ngày 21/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới" Mã số: V2013-16, do TS. Nguyễn Thị Thu Mai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi"

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi"

Ngày 16/10/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi. Mã số:V2013 - 12, do ThS. Phạm Hà Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước"

Nghiệm thu đề tài "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước"

Ngày 15/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước" Mã số: V2013-01, do ThS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học"

Nghiệm thu đề tài "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học"

Ngày 06/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học" Mã số: V2013-06, do ThS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm.