Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở"

Ngày 02/11/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở", Mã số V2014-08, do ThS. Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng"

Nghiệm thu đề tài "Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng"

Ngày 23/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Viện " Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng ", Mã số V2014-24, do ThS. Trần Thị Vân làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài  “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”

Ngày 20/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”, mã số: V2014-17, do ThS. Nguyễn Thị Lan Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”

Ngày 16/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”, mã số: V2015-03, do ThS.Vũ Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Ngày 15/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên", mã số: V2014-21, do ThS. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài  “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Ngày 07/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”, mã số: V2014 -15, do Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới"

Ngày 7/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới", Mã số: V2014-16, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 30/09/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Giáo dục kỹ năng mềm (GD KNM) cho sinh viên đại học (SV ĐH) của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2014-14, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Nghiêm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”

Nghiêm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”

Ngày 30/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”, mã số: V2014-01, do ThS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực"

Nghiệm thu đề tài "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực"

Ngày 28/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực", Mã số: V2014-12, do ThS. Kiều Thu Linh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015"

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015"

Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015", Mã số: V2014-06, do ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Ngày 09/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội", Mã số: V2014-18, do ThS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”, mã số V2014-09, do ThS. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Ngày 13/8/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc" Mã số: V2014-22, do ThS. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Ngày 21/7/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGDVN đã tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số V2014-22 do Th.S. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.