Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 24/ 01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế” mã số B2010-37-90CT do PGS. TS. Trần Trung làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng luận cứ khoa học và để xuất một số giải pháp hoàn thiện mô hình nhà trường, đổi mới quản lý nhà trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận mô hình nhà trường, quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp theo chất lượng và đổi mới quản lý nhà trường trong quá trình hội nhập quốc tế;
-Kinh nghiệm về xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mô hình nhà trường và quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở một số nước trên thế giới;
-Đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý nhà trường ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam;
-Đề xuất xây dựng mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế;
- Đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thế.

Sản phẩm khoa học
-Báo cáo tổng kết đề tài;
-Sách chuyên khảo;
- Đăng 05 bài báo trong nước;
- Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.

Ý kiến đóng góp của hội đồng nghiệm thu
- Xác định những tồn tại trong quản lý nhà trường;
- Kinh nghiệm quốc tế giải quyết những tồn tại trên.