Nghiệm thu đề tài “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 24/01/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm” mã số V2011 – 12, do T.S. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định cách thức tổ chức dạy học phân hóa (DHPH) có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm.

Tính mới và sáng tạo: Đề xuất được phương án định hướng tổ chức DHPH có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn DHPH ở trong nước và kinh nghiệm quốc tế. Quan niệm về vị trí, tính chất lớp 10 xét theo quan điểm DHPH vừa phản ánh tầm lý luận cho phương án đề xuất vừa góp phần làm rõ thêm lý luận về DHPH ở THPT.

Kết quả nghiên cứu
      - Đã làm rõ thêm được một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện DHPH có hình thức tự chọn ở lớp 10, nhận định về vị trí, tính chất lớp 10 xét theo quan điểm DHPH với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam;
     - Đã mô tả phương án khái quát thực hiện DHPH có hình thức tự chọn ở khối 10 cho trường THPT Thực nghiệm với các nội dung về tuyển sinh, phân lớp dạy học, cụ thể hóa kế hoạch dạy học chung theo định hướng của trường;
      - Đã nêu ra một số đề xuất hoàn thiện phương án đã nêu: điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ DHPH.


Kiến nghị
     - Đối với trường THPT Thực nghiệm: Tiếp tục hoàn thiện phương án DHPH với hình thức tự chọn với trọng tâm chính thức hóa một số mẫu hoạt động tự chọn, hoạt động tập thể, tăng cường tính tự chọn trong các môn học kết hợp yêu cầu quản lý dạy học để giờ học phân hóa hiệu quả hơn;
     - Đối với Viện KHGDVN: Đầu tư cho trường THPT Thực nghiệm về điều kiện cơ sở vật chất và nội dung các chủ đề, chương trình dạy học tự chọn; Có sự phối hợp giữa Viện KHGDVN và Sở GD & ĐT Hà Nội để đưa thành tựu nghiên cứu của Viện đi trước một bước so với yêu cầu giáo dục chung.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm Thông tin – thư viện