Tin hoạt động khoa học

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 19/06/2019, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu đề tài "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông"

Nghiệm thu đề tài "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông"

Ngày 05/04/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông", Mã số: B2016-VKG-04, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07

Ngày 25/1/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07 do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Ngày 17/12/2018, tại Hội trường E – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm. Mã số: B2017-VKG-16-MT do PGS.TS. Trần Thị Thái Hà chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Ngày 6/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”, mã số: B2017-VKG-11 do PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Xây dựng mô hình nhà trường phổ thông mới Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Xây dựng mô hình nhà trường phổ thông mới Việt Nam”

Ngày 4/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Xây dựng mô hình nhà trường phổ thông mới Việt Nam”, Mã số: B2016-VKG-01, do PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu đề tài “Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”

Ngày 29/11/2011, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”, mã số: B2014-37-32, do ThS. Đào Thanh Hải làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp”

Ngày 16/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công tác của giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp”. Mã số: B2015-37-35NV, do TS. Trịnh Thị Anh Hoa làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở”

Ngày 13/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Phát triển năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở” Mã số B2016-VKG-07 do TS. Hoàng Gia Trang chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”

Ngày 15/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”. Mã số B2015-37-39NV do ThS. Mạc Thị Việt Hà chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Ngày 14/11/2018, Viện Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”. Mã số B2017-VKG-10 do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”

Ngày 14/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”. Mã số B2016-VKG-05 do TS. Chu Thị Hồng Nhung chủ nhiệm.

Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019. Viện KHGD Việt Nam thông báo tới các đơn vị thuộc Viện danh mục đề tài KH&CN 2019.

Diễn đàn chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (National Policy dialogue on Education for Sustainable Development – ESD)

Diễn đàn chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (National Policy dialogue on Education for Sustainable Development – ESD)

Ngày 24/4/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức Diễn đàn Chính sách giáo dục với chủ đề Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án “Tăng cường giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm thực thi Chương trình hành động toàn cầu với chủ đề Giáo dục vì sự phát triển bền vững được khởi xướng từ tháng 11/2014. Dự án này nối tiếp sự thành công từ Dự án Sáng kiến Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững của UNESCO và Bộ GD&ĐT tại Việt Nam (giai đoạn 2013-2015) – một phần trong Thập kỷ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (giai đoạn 2005-2014).

Giới thiệu dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)

Giới thiệu dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)

Dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)