Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.05 do TS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.04 do TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Chiều ngày 20/7/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.01, do TS. Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 6/7/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.02 do TS. Nguyễn Thị Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”

Ngày 02/07/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”, mã số B2021-VKG-02MT, do TS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”

Ngày 23/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”, mã số V2021-11, do ThS. Hoàng Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn chuyên gia của Dự án “Đổi mới dựa trên công nghệ trong giáo dục ở Đông Nam Á”

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn chuyên gia của Dự án “Đổi mới dựa trên công nghệ trong giáo dục ở Đông Nam Á”

Chiều ngày 20/6/2022, tại Phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có buổi hội đàm với đoàn chuyên gia của Dự án “Đổi mới dựa trên công nghệ trong giáo dục ở Đông Nam Á” (kjTechnology-Enabled Innovation in Education in Southeast Asia), gọi tắt là TIESEA.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sỏ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sỏ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Ngày 16/06/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sỏ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” do GS. TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”

Ngày 15/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”, mã số B2020-VKG-01NV, do PGS.TS. Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm.

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”

Ngày 10/06/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”, mã số V2021 – 08 do ThS. Trần Thị Bích Ngân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Ngày 09/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”, mã số B2019-VKG-09MT, do TS. Nguyễn Lê Vân Dung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 03/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”, mã số V2021.01, do ThS. Trương Khắc Chu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 27/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số V2021.09, do ThS. Tạ Kim Chi làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Seminar khoa học “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế”

Seminar khoa học “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế”

Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 01/6/2022, tại trụ sở số 4 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục tổ chức chuỗi Seminar khoa học với chủ đề “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế” do học giả Fullbright - TS. Jaekyung Lee trình bày. Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.