Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Chiều ngày 06/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2019-VKG-04NV, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”

Sáng ngày 06/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”, mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Ngày 5/01/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”, mã số B2020VKG-01NV do PGS. TS. Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”

Ngày 31/12/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”, mã số KHGD/16-20.ĐT.045 do PGS. TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Chiều ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”, mã số B2020-VKG-09MT, do TS. Nguyễn Lê Vân Dung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”

Ngày 22/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.ĐT.009, do TS. Lương Việt Thái làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo”

Chiều ngày 30/12/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo”, mã số KHGD/16-20.ĐT.003, do GS. TS. Trần Công Phong làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.05, do TS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.04, do TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06, do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Sáng ngày 29/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, mã số KHGD/16-20.ĐT.041, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các phòng chức năng và Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các phòng chức năng và Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Sáng ngày 23/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính - Quản trị Phòng Tổ chức - Hành chính, và Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách  thay thế”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách thay thế”

Ngày 22/12/2021, tại phòng họp A13, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động thực hiện chính sách không thu học phí sinh viên sư phạm và đề xuất chính sách thay thế”, mã số B2018-VKG-04, do TS. Phạm Thị Thúy Hồng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 20/12/2021, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&NC cấp Bộ “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh Phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT2019.08.01 do TS. Vương Thị Phương Hạnh chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thuộc Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục với đề tài “Đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”.