Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Ngày 15/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên", mã số: V2014-21, do ThS. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài  “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Ngày 07/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”, mã số: V2014 -15, do Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới"

Ngày 7/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới", Mã số: V2014-16, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 30/09/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Giáo dục kỹ năng mềm (GD KNM) cho sinh viên đại học (SV ĐH) của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2014-14, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Nghiêm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”

Nghiêm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”

Ngày 30/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ”, mã số: V2014-01, do ThS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực"

Nghiệm thu đề tài "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực"

Ngày 28/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực", Mã số: V2014-12, do ThS. Kiều Thu Linh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015"

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015"

Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015", Mã số: V2014-06, do ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Ngày 09/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội", Mã số: V2014-18, do ThS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”, mã số V2014-09, do ThS. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Ngày 13/8/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc" Mã số: V2014-22, do ThS. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Ngày 21/7/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGDVN đã tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số V2014-22 do Th.S. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Ngày 22/06/2015, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGD VN đã tổ chức hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số B2013-37-26NV do ThS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông"

Ngày 3/6/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông" Mã số: V2014-01NV, do ThS. Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

Sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 16/4/2015, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”, do PGS. TS. Phạm Đức Quang trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được nhiều chuyên gia, nghiên cứu viên trong Viện.

Nghiệm thu đề tài “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn”

Nghiệm thu đề tài “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn”

Ngày 05/02/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn” mã số: B2014 - 37 - 05, do ThS. Bế Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.