Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự  kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm" của NCS Nguyễn Thị Thu Hạnh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm" của NCS Nguyễn Thị Thu Hạnh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bùi Thành

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bùi Thành

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài” của Nghiên cứu sinh Lê Hà Phương

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài” của Nghiên cứu sinh Lê Hà Phương

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số 9 14 01 02

Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

Quy định về việc tổ chức bảo vệ luận án các cấp, họp Hội đồng duyệt đề cương, chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm” của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm” của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm”: Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02