Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực " của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực " của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực "; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở”; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" của NCS Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" của NCS Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018” của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018” của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 " của NCS Trần Quốc Trung

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 " của NCS Trần Quốc Trung

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực ”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2023

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2023

Nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tuyển sinh, phân công giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thời phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu các cấp, Phòng QLKH,ĐT&HTQT xin gửi đến các cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên nội dung công văn yêu cầu rà soát lý lịch khoa học giảng viên năm 2023 và mẫu lý lịch (trong các file đính kèm). Kính mong Quý Thầy/Cô lãnh đạo các đơn vị triển khai và kịp thời đôn đốc toàn thể cán bộ của đơn vị mình thực hiện đúng thời hạn.

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT” của Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT” của Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Văng

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Văng

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ BCVT trong bối cảnh CMCN 4.0” của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ BCVT trong bối cảnh CMCN 4.0” của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội” của Nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội” của Nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số : 9 14 01 02

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội" của NCS Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội" của NCS Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14