Sản phẩm Thông tin

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"

Thông tin chuyên đề "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 15 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 15 (lưu hành nội bộ)

Chủ đề: Thông tin và số liệu thống kê giáo dục Israel

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"