Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông", của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hồng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Huệ, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Huệ, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Huệ, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Huệ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm”, Nghiên cứu sinh: Phan Trọng Nam

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa, Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Giản

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán   nhằm   bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở  (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)" của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hòe

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Nghiên cứu sinh: Phạm Tuấn Hùng

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện" của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Hùng

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông" của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai.

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”, Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng.